Daily Archives: 21 септември, 2008

Задача по достойнство

Подадеш му пръстче, той… 😀

Дойде време да ви запозная с Есперанто. Кажете „приятно ми е”, няма да сгрешите! 🙂

Гатанката с думи на есперанто не беше да изпитва вашата съобразителност. В нея нарочно сложих думи, които нямат международно звучене. И въпреки това виждате, че куражлиите отгатват смисъла им повече от 50%. При това без да са в изречение, където може да се подразбере значението им.

Тук ще ви представя основната есперантска граматика.

Азбука. Всяка буква се чете по един и същ начин, както е изписана.
Aa-а, Bb-б, Cc-ц, Dd-д Ee-е Ff-ф Gg-г Hh-х Ii-и Jj-й Kk-к Ll-л Mm-м Nn-н Oo-о Pp-п Rr-р Ss-с Tt-т Uu-у Vv-в Zz-з
Специфични букви: Ĉĉ-ч, Ĝĝ-дж, Ĥĥ-силно х, Ĵĵ-ж, Ŝŝ-ш, Ŭŭ-у кратко. Прието е за удобство тези букви да се изписват при писане на компютър и с прибавяне на х. Например, cx, gx, и т.н.
Ударението пада винаги на предпоследната сричка.

Части на речта.
Съществителни. Всички окончават на -о. За множествено число се прибавя j (-oj). За винителен падеж (определя върху кого пада действието) се прибавя n (-on, -ojn). Други падежи няма.
Прилагателни. Окончават на -а. Множествено число и вин.падеж както при съществителните.
Определителен член за всички е la.
Лични местоимения. мi – аз, ci – ти, li – той, тя, то, ĝi – той, тя, то за неща и животни; ni – ние, vi – вие, ili – те. Възвратно местоимение si. Безлично местоимение oni. Винителен падеж +n: min – мене, ме, sin – себе си, се.
Притежателните местоимения се образуват от личните с окончание на прилагателните: mia – мой, моя, мое
Числителни бройни: 1 – unu, 2 – du, 3 – tri, 4 – kvar, 5 – kvin, 6 – ses, 7 – sep, 8 – ok, 9 – naŭ, 10 – dek, 100 – cent, 1000 – mil. Останалите се образуват с просто съединяване: dekunu 11, sepmil ducent kvindek tri 7253.
Числителни редни се образуват с окончанието на прилагателните -а: unua – първи. Съществителни се образуват с окончанието на съществителните: unuo – единица.
Глаголи.
Не се менят по лице и число (mi legas, ni legas).
Сегашно време окончава на -as.
Минало време на -is.
Бъдеще време на -os.
Условно наклонение на -us.
Повелително наклонение на -u.
Инфинитив на -i.
Въпросителна форма с частицата ĉu (ли, дали) – поставя се в началото на изречението.
Причастия:
Сегашно действително причастие се образува с наставка -ant- .
Минало действително с -int- .
Бъдеще действително с -ont- .
Сегашно страдателно причастие се образува с наставката -at- .
Минало страдателно с -it- .
Бъдеще страдателно с -ot- .
Страдателният залог се образува от спомагателия глагол esti и страдателно причастие: ŝi estas amata de ĉiu – тя е обичана от всички.
Производните наречия окончават на –е: bone – добре, proksime – близо.

Общи правила.
Ако в изречението има отрицателна дума не се слага и отрицателната частица ne: mi nenion komprenas – нищо не разбирам.
Винителният падеж може да означава и цел на движение.
Окончанието -о на съществителните и -а от определителния член могат да се изпускат като се заменят с апостроф.

Представките и наставките в есперанто са много съществено нещо. Те именно дават възможност една дума „да се размножава”.
Представки:
bo- роднини придобити чрез женитба
dis- разделяне, разпръскване в различни посоки
ek- 1) начало на действието, 2) моментно, непродължително действие
eks- означава бивш;
fi- нещо презрително, долно; употребява се като и като междуметие за погнуса
ge- означава лица от двата пола; думата винаги е в мн.число
mal- придава противоположно значение на думата
mis- лошо, неточно извършване на действието
pra- отговаря на българската пра-
re- повторно действие или връщане в обратна посока
retro- действие в противоположна посока

Наставки:
-aĉ- нещо грозно, окаяно, жалко
-ad- продължителност, многократност на действието
-aĵ- конкретно нещо – от корен на прилагателно (novaĵo-новина, dolĉaĵo-сладкиш)
-an- жител на…; привърженик на…
-ar- множество еднородни лица или предмети (arbaro-гора)
-ĉj- прави мъжките лични имена гальовни
-ebl- възможно е да се извърши действието (legebla-четлив)
-ec- име, което показва качеството (beleco-хубост)
-eg- увеличаване, усилване
-ej- означава място, където се извършва действието (lerni-уча, lernejo-училище)
-em- наклонност, навик към изразеното в корена (silentema мълчалив)
-end- нещо, което трябва да бъде направено
-er- дребна частица или съставка на нещо (pano-хляб, panero-троха)
-estr- началник, шеф
-et- силно умаляване на обекта
-id- означава дете, рожба; ido – дете
-ig- правя някого такъв или го карам да върши действието (venigi-довеждам)
-iĝ- ставам такъв, какъвто показва коренът на думата (ruĝiĝi-зачервявам се)
-il- инструмент, средство за извършване на действието (skribilo-писалка)
-in- образува име на същество от женски пол
-ind- достоен за това, което показва корена (mirinda-чуден)
-ing- предмет, в който за удобство се слага в друг (plumo-перо, plumingo-перодръжка)
-ism- имена на учения, доктрини и подобни
-ist- лице, което упражнява професия или дейност (verkisto-съчинител, писател)
-iz- снабдява с…
-nj- прави женските лични имена гальовни
-obl- числителни умножителни имена (duobla – двоен)
-on- дробни числа (duono – половина, ½ )
-op- числителни събирателни (duopo – двойка, двама)
-uj- предмети, в които се държи количество от нещо (salujo-солница); страни, населени с даден народ (Bulgarujo)
-ul- лице, притежаващо качеството, изразено в корена (saĝa-мъдър , saĝulo-мъдрец)
-um- когато друга наставка не може да изрази точно мисълта (plena-пълен plenumi-изпълнявам; oro-злато orumi-позлатявам)

…………………………………………………….

Това е. Разбира се, обогатяването и усъвършенстването ще дойде с навлизането и практикуването. Но запознавайки се с тази граматика вие много бързо се потапяте напълно в езика и можете да го ползвате по предназначение – да ви разбират и вие да разбирате.

Кой първи ще напише коментар на есперанто? Ето това вече е задача достойна за вас!
(За æren разбрах, че може. Приятно съм изненадан!)

………………………………………………………
курсове в интернет
българо-есперанто-български речник

%d блогъра харесват това: