Какво е Душата?

Раздумка

Познанието движат хората, за които няма константи!
Защо да не сме от тях?

Остава само да разберем какво е душа” казва Vira.
Добре казано, ама това “остава” да не беше толкова безкрайно!

Диана прави свое предположение: “А дали душата не е една единствена и обща за всички? Нашите тела просто временно ограничават части от нея, но тя остава едно цяло и затова сме свързани на нейното ниво?”
Хипотезата е интересна и не е безпочвена – тя не се отхвърля от сериозната съвременна наука в нейното приближение към обекта, който и тя засега се нарича “душа”.
Странното е, че тази хипотеза – базирана на съвременните постижения на познанието – североамериканските индианци още преди векове са считали за аксиома: при тях „интегралната душа“ е една единствена за всички земни създания. Както е характерно за всяко шаманистично мировъзрение, те смятат, че обектите в заобикалящия ни свят (включително и неодушевените предмети) нямат индивидуални души (каквото е общоприетото схващане дори и днес). Дори и хората нямат своя, макар и колективна, душа. На света, според тях, има само един Велик Дух – за всичко и за всички!

А какво казвате вие?
Vira: “Тя е връзката ни и надеждата, че съществуват други светове и друг живот след нашия
вили: “Ако нямахме душа май щяхме да сме като роботи – без чувства и емоции да приемаме всеки един ден.Казват, че душата се прераждала, значи трябва да я подхранваме с повече оптимизъм и най-вече любов.”
Диана: “може ли душата да е нещо независимо от нас?”
astilar: “Душа без тяло.” (тя казва, че е шантавия, ама дали?)

Забелязвате ли, обаче, че всички тези предположения – колкото и да са различни – имат едно общо нещо? Гледната точка! Най-добре формулирана от vilford: “след като не знаем какво точно е душата, дали я използваме правилно?” Т.е., душата ни е нещо дадено за потребление. Някак отново сме се поставили – ние, хората! – в центъра на битието. Обърнете внимание, ние сме се поставили! Дали имаме основание за това? Каква е ролята на нищожната прашинка Земя във Вселената (най-общо казано) и на още по-нищожния човешки род? Кое ни дава право да мислим, че именно ние играем такава важна роля за “живота” на душите, които съществуват някъде извън нас? Как можем да си обясним настоящите “примитиви” сред хората при толкова прераждания? От друга страна, защо всички хора, докоснали се по различен начин до сферата, за която говорим – мислители, поети, музиканти, – като правило имат труден живот от човешка гледна точка?

Много и сериозни въпроси. За разведряне ето моя гледна точка от другата страна:
Хората са нещо като атракциони в увеселителен парк на душите.
Или нещо като техни виртуални игри – първо ниво, второ ниво…
Или просто място за “купонясване”. Какво става на един истински купон с повечко участници? Едни се “веселят” с пълна сила; други явно не са особено възторжени, ама са се хванали на хорото; трети се “намокрят” така, че после поне 3 дена са болни… Всички след това разказват за голямото прекарване на “големия купон”. А ако можеш да погледнеш в най-тайното кътче на мислите им, ще видиш, че нито един всъщност не предпочита купона пред…..ама няма как!
Дали и душите си разказват след купона как са прекарали като милионери, клошари, тирани, роби, роми и т.н.?

Предположения наглед в сферата на шегата. Но…с какво са по-безпочвени от прераждането на човек след смъртта на физическото му тяло в друго тяло? Или с допускането, че душите също са различни и имат несъвършенства като алчността напр. – душата на алчен богаташ осъжда земните тела на голям брой души на бедняци на гладна смърт?

В крайна сметка достигнах до няколко обобщаващи въпроса, без отговор на които не може да мине нито едно предположение:

– Душата има ли минало, сега и бъдеще?

– Представяте ли си Душата “арестувана” в едно материално тяло за определен срок?

– Задължително ли всички хора имат души?

– “Там”, във Вселената на душите, съществува ли “време”?

Този въпрос оставих накрая, защото е важен и за него отделно ще пиша.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Коментари

 • Диана  On 7 юни, 2008 at 14:27

  Много силно ми се иска да вярвам, че не сме само нищожни прашинки във Вселената. Много силно ми се иска да вярвам, че именно душата ни прави важна и съществена част от Всичко. Че тя е връзката ни с единното, вечното.
  Никак не ми се иска да е вярно това, че сме марионетки. Макар да има логика и в другото – че сами се поставяме в центъра на Вселената. Не искам да го вярвам.
  Нали сме част от Великия замисъл. А в него е важна и последната частица. Всяка е от значение.
  „Примитивите” сред хората са просто хора, които не са усетили връзката с душата си. То не е като да нямат душа, но като да не знаят как да я „използват” (по думите на Вили).
  Ние също може би не я „използваме” както се полага, но то пък е, защото сме несъвършени. След нас вероятно ще дойдат други, които ще знаят как да говорят чрез душите си. Почти съм сигурна в това.
  Ще спра дотук, но само за да чуя какво мислят останалите. После ще продължа.

 • Светла  On 7 юни, 2008 at 16:40

  Vira, ти казваш всичко по простичък и приемлив начин, красив и поетичен, как по друг, такъв ти е стила…
  Аз сега ще кажа нещата по моя – по-механистичен, груб и недодялан начин.
  Все пак смятам, че „Душата“ не е просто явление.
  Освен , че е многофакторно явление,
  то голяма част от качествата, които притежава, се улавят и регистрират, чрез индивидуалната „апаратура“, на всеки човек – едно от най-неопознатите неща от науката до този момент:“Човешкият мозък“.
  Ето и моето, набързо скалъпено изявление:

  Според мен, душата е енергия или явление, комбиниращо различни видове енергия. Може и в същия този смисъл да е специфична програма, специфично изпълнение на програма за трансформиране на един вид енергия в друг, за извършване на определена работа. В този смисъл може и да е индивидуална и обща, така както съществуването на индивид, не пречи на обединението му с други в нещо качествено различно, каквото е „социума” /– виж понятието гещалт /
  Сега за пояснение ще приведа взети от Уикипедия формулировки на понятия, в които откривам асоциативно, качества, които бих отнесла към понятието „душа”

  Светлината в ежедневния смисъл е субективното усещане, породено от възприемането на електромагнитно излъчване с дължина на вълната, която е видима за човешкото око.
  В по-общ научен и технически контекст, светлината е самото електромагнитно излъчване, независимо от дължината на вълната.
  Според съвременната физика светлината представлява вълново-корпускулярно лъчение, т.е едновременно се проявява като поток от частици (фотони), които могат например да избиват електрони, а в друг случай, се държат като вълна.

  Какво пречи душата, така както светлината,
  да има субективен смисъл, доколкото той може да засяга връзката и с тялото – всички тези биохимични процеси, които предизвиква…
  Опитвам се да отговаря на Vira. Душата, според мен, не е само физика и химия, но това не пречи физичните и химични процеси, които, предполагаемо предизвиква, да я характеризират. Тя просто в смисъла на Гещалт е понятие, което не се обяснява с простия сбор от елементите, които съдържа, а е с вече самостоятелни качествено различни свойства и характер.

  Ето друго понятие, чиито характеристики също асоциативно отнасям към „Душата”:

  Енергията е скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа.

  Думата енергия означава действие, активност, сила в действие.
  Какво по-добро описание на егзистенциалното понятие „Човешки дух”.
  В същия ред на мисли ми се завъртяха в главата понятия като: „Пложителна енергия”, „Отрицателна енергия”.
  Физиката заговори за материя и антиматерия.

  Фантазната борба между „Доброто” и „Злото”, може един ден, да се опише в термините на физиката.

  Ето малко история за понятието „енергия”:
  През 1807 г., Томас Йънг е първият, който употребява думата в съвременния ѝ смисъл. Густав Гаспар Кориолис описва кинетичната енергия през 1829 година, а Уилям Ранкайн въвежда понятието потенциална енергия. През следващите години възникват нови форми на енергия – електрическа, химична, топлинна, атомна и тн.
  В химията, това е енергията, която се свързва с атомите и молекулите и се дефинира като работата, извършена от електрическите сили при преподреждане на електрическите заряди. Ако химическата енергия при дадена химична реакция намалява, това означава, че е предадена на заобикалящата среда (най-често във формата на топлина). Ако химическата енергия се увеличава, това означава, че енергия от заобикалящата среда е превърната в химическа.
  В Биологията по време на метаболични процеси химичните връзки се разкъсват и свързаните с това промени в енергията се изучават от бионергетиката. Енергия често е съхранена в клетките във формата на химични връзки в молекулите.
  В Геологията и метеорологията, понятието енергия, се отнася до изригването на вулкани, земетресения, урагани, мълнии, всички те могат да се обяснят чрез трансформиране на един вид енергия в друга. Енергията за някой от тези явления идва от слънцето.
  В Космологията и астрономията могат да се видят едни от най-грандиозните трансформации на един вид енергия в друга (супернова, черна дупка) и еквивалентността на маса и енергия.
  Електрическа енергия
  Енергията може да бъде под няколко форми:
  • кинетична енергия – енергията на движението на телата, бива транслационна и ротационна
  • потенциална енергия – гравитационна потенциална енергия и еластична потенциална енергия
  • механична енергия – сумата от кинетичната и потенциалната енергии
  • вътрешна енергия в термодинамиката и нейните разновидности
  • свободна енергия
  • енергия на свързване, с разновидностите ѝ химична енергия, атомна енергия, йонизационна енергия и ядрена енергия
  • термична енергия – свързана с пренос на топлина
  • електрическа енергия
  • магнитна енергия
  • енергия на полето, в частност, на електромагнитното поле
  • енергията в квантовата механика се дава с Хамилтониана
  • Тъмна материя и тъмната енергия в космологията

  Каквото и да означава понятието „Душа”, то едно е неоспоримо, имаме нужда от съществуването на такова понятие от една страна и от друга, щом вече съществува понятие, то със сигурност е възникнало, за да обозначи нещо, за да опише нещо.

  В уикипедия определението за „Душата” звучи така:
  „Душата според много религиозни и философски традиции е самоосъзната безплътна субстанция отделна за всяко живо същество.Смята се, че душата изразява вътрешната същност на живото същество. Тя е различна от духа. Духът е смятан за изначален и стоящ в основата на всички неща, а душата в много религии е смятана (но не винаги) за безсмъртна и вечна.Има теории, че душата тежи 21 грама, понеже хора са претегляни преди и след смъртта си и при второто претегляне са тежали 21 грама по-малко.”
  Думата Психология възниква като комбинация от думите душа и разум:
  Психологията (от гръцки psyche — душа, дух, пеперуда, logos — наука) е група от академични, клинични и промишлени дисциплини, занимаващи се с обяснение и предсказване на поведението, мисловните процеси и чувствата на хората. Психологията също се отнася до прилагането на това знание в различни сфери на човешка активност, включително проблеми от ежедневния човешки живот и лечение на ментални заболявания.

 • Диана  On 7 юни, 2008 at 18:07

  „Каквото и да означава понятието „Душа”, то едно е неоспоримо, имаме нужда от съществуването на такова понятие от една страна и от друга, щом вече съществува понятие, то със сигурност е възникнало, за да обозначи нещо, за да опише нещо.“ – това, което търсим?
  Светле, подобно на обобщението, което си направила ти, направих и аз, но твоето наистина е на научно ниво, ако мога така да го кажа, а моето бих го отнесла на битово ниво 😀 Ще го видиш, само да го напиша.

 • LeeAnn  On 9 юни, 2008 at 09:14

  Приемам поканата за гостуване на Раздумка :), благодаря.
  Ще се включа като успея да формулирам определението си с краен брой думи 🙂

 • Val  On 11 юни, 2008 at 11:55

  Светле, как само стигаш накрая до пеперудите! 🙂 Според едно поверие те са символ на душата, именно поради етимологията на думата psyche. Да, наистина тялото след смъртта тежи с 21 грама по-малко: този факт е коментиран в едноименния филм с Шон Пен и засяга темата за присадени (по спешност) органи от друго човешко тяло.

  Графе, мисля, че душата има развитие или по-точно – има ‘път’. Нещо като преминаване през цветовете на дъгата: бялото е стадий на младо начало, а пупрпурно-лилавото е проявление на най-висш стадий… За това четох в книгата „Пътят на душите“ на Майкъл Нютън, както и в книгата на едно 9-годишно италианско момче на име Флавио, публикувана от родителите му, ако не се лъжа. Нейното заглавие не помня – май беше нещо като: „Всички идваме от слънцето“ (Светле, ето ти я светлината! 🙂 ). Четох я на немски докато бях на гости във Фракфурт преди няколко години… Беше един от подаръците на рожденничката.

  Някои странни за мен теории свързват структурата на лицето с интелекта на притежателя му, аз пък мисля, че способността да общуваме (да говорим или пишем), като проява на разума, интелекта и съзнанието, също е свързана с душата… но още не знам как мога да го докажа.

 • Муниконтин  On 13 юни, 2008 at 10:40

  Исках да напиша нещо много умно в рамките на каренцето 😀 Естествено не става!Нито „умното“, нито в „рамките“!Такава съм си! 😀 Затова го пускам в моя блог. Да не затлачвам пространството 😀 !

 • Eisblock  On 18 юни, 2008 at 11:10

  … Диана прави свое предположение: “А дали душата не е една единствена и обща за всички? Нашите тела просто временно ограничават части от нея, но тя остава едно цяло и затова сме свързани на нейното ниво?”…

  – На този въпрос има само един отговор. За съжаление устройството на всичко което е достъпно на сетивата ни, както и на всичко за което имаме „научните спекулации“, е от по-простите форми към по сложните. От по-простото, към по-сложното. Разбира се, че има романи на тема цивилизация изградена на базата на Кошера – това бе едноименния роман. Една интегрална душа обхващаща всички инкарнации на веднаж губи смисъла си ако я приведем към една реалност извън времевите вектори. Ако щете – Времевият (пространствено-временен) континиум. Мисля, че всички имаме ясното съзнание, че ако има такъв „звяр“ като душата, то той се крие извън нашият кръгозор. Т.е. в една дименсия която съдържа в себе си всички съставки и характеристики на по-простите измерения. Спомнете си многомерната математика… Какво е известно, чрез медиуми, диктати от отвъдното Записките за/на СЕТ (на български има само една преведена книга и още една на частна база в интернет…) има достатъчно информация, че човешката душа е строго индивидуална.
  И пр. и пр. …

  (за повече, тук: http://forum.skycode.com/topic.asp?whichpage=252&topic_id=49321

 • Диана  On 18 юни, 2008 at 14:23

  „…танцуване около горещата каша…“ – това много ми хареса – изразът – каквото и да значи.
  Всичко е толкова необятно и безкрайно и същевременно толкова просто и близко понякога. Струва ти се, че а-а и ще го докоснеш. Но щом протегнеш ръка, то се пръсва на хиляди парчета и се разпилява. И не можеш да го събереш. Говоря за Знанието, за чистото Знание, не за научното. Говоря за разбирането на душата, за танцуването около горещата каша и за всичко останало.

  А това е най-хубавото, което прочетох:
  „Пийте от присъствието на Духа,
  а не от разни стъкленици…“

 • Графът  On 18 юни, 2008 at 18:47

  Здравей, Айс, драги приятелю! Радвам се да те видя тук! Ще ти се обадя.
  Диана, в темата на Айс доста интересни неща сме говорили (тя е на 5 години!). Много се надявам, че той ще реализира намерението си да направи блог.

 • Val  On 20 юни, 2008 at 12:53

  Графе, явно се познавате с Айс. 🙂
  Айс, здравей и от мен! Не можах да намеря темата във форума… 😦
  Защо мислиш, че душата е тотално необозрима? Това би я направило съвсем ‘откъсната’ и независеща от нас, а на мен все пак ми се струва, че тя по някакъв начин ‘пробива’ в чувствата, речта и дори в сълзите или ‘свиването на стомаха’…

 • Eisblock  On 20 юни, 2008 at 18:34

  Здравей и ти, Вал! Ето ти темата ми: http://forum.skycode.com/topic.asp?topic_id=49321 – Това е началото. Преди ми се пишеше повече „по тия работи“, но в последно време горчилката е надделяла…

  Кой казва, че душата е тотално необзорима? Тя Е, но дотолква, доколкото едно нейно проявление в една фасета от развитието ‘и би могло да обозре Цялото! Както е известно, ние нямаме – поне огромната част от хората по време на даден живот, възможността да черпим информация от цялостните спомени (база данни) на душата ни. Самата душа не присъства тук и сега. Нито твоята, нито моята. Душите единствено се проецират в дадена една реалност. Като техни аватари са … – всеки един дух. Душата използва повече или по-малко от своят енергиен капацитет за да може да мултиплексира множеството си проявления в същото множество животи. Нали никой не си мисли, че ако (да речем) една душа намираща се в отсечката „реализиране на Сцената“ (където тя ще има голям брой роли – животи) изживява и трупа опит в поредицата ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ проявления? Душите са извън време-пространството… В „моята тема“ съм описал моето собствено прозрение обединяващо противоречията в религиозните догми на изтока и запада, чак тогава можах да приема концепта (въпреки доказателствата) за преражданията…

 • Val  On 20 юли, 2008 at 01:41

  Сърдечно благодаря, Айс! Беше ми полезна връзката – мисля, че говорм за абсолютно едно и също нещо, само че аз го разглеждам откъм ‘земния’ му аспект тук и сега, а теб повече те интерисува другия – извън времето и пространството. 🙂
  Още веднъж – благодаря!

Trackbacks

 • […] Тук, на едно място, реших да събера всичко, което ЗНАМ за душата – изрази, които съм чувала – и да се опитам да ги разтълкувам. Така, както Светлето пък е събрала научните „знания” за душата …. […]

 • […] Полудяваме бавно, Хора разни, Цитати   От темите на Графът и Панаира на Vira се подсетих за книгата от […]

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: